پرسشنامه ذهن آگاهی پنج وجهی (FFMQ) بر اساس مدل بائر و همکاران

 

 

پرسشنامه  ذهن آگاهی پنج وجهی  (FFMQ)

 

نوع فایل :word

 

تعداد صفحات:۶

 

تعداد گویه:۳۹

 

مولفه: دارد

 

تفسیر و نمره گذاری: دارد

 

پایایی و روایی: دارد

 

منبع: دارد

پرسشنامه همدلی بر اساس مدل مارک دیویس

پرسشنامه  همدلی

 

نوع فایل :word

 

تعداد صفحات:۴

 

تعداد گویه:۲۱

 

مولفه: دارد

 

تفسیر و نمره گذاری: دارد

 

پایایی و روایی: دارد

 

منبع: دارد

پرسشنامه امیدواری میلر

پرسشنامه امیدواری

 

نوع فایل :word

 

تعداد صفحات:۴

 

تعداد گویه:۳۳

 

مولفه: دارد

 

تفسیر و نمره گذاری: دارد

 

پایایی و روایی: دارد

 

منبع: دارد

پرسشنامه اعتماد در روابط بین فردی بر اساس مدل رمپل و هولمز

پرسشنامه اعتماد در روابط بین فردی

 

نوع فایل :word

 

تعداد صفحات:۳

 

تعداد گویه:۲۱

 

مولفه: دارد

 

تفسیر و نمره گذاری: دارد

 

پایایی و روایی: دارد

 

منبع: دارد

پرسشنامه دلبستگی شغلی بر اساس مدل کانونگو

 

 

پرسشنامه دلبستگی شغلی

 

نوع فایل :word

 

تعداد صفحات:۲

 

تعداد گویه:۱۰

 

مولفه: دارد

 

تفسیر و نمره گذاری: دارد

 

پایایی و روایی: دارد

 

منبع: دارد

پرسشنامه فرسودگی شغلی بر اساس مدل ماسلاچ و جکسون

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی

 

نوع فایل :word

 

تعداد صفحات:۴

 

تعداد گویه:۱۸

 

مولفه: دارد

 

تفسیر و نمره گذاری: دارد

 

پایایی و روایی: دارد

 

منبع: دارد

پرسشنامه عوامل موثر بر دسترسی کشاورزان به اعتبارات بر اساس مقالات مختلف (کهنسال، ۱۳۹۳)، (خلف الله، ۲۰۱۳)، (رجایی و همکاران، ۱۳۸۲

 

پرسشنامه عوامل موثر بر دسترسی کشاورزان به اعتبارات

 

نوع فایل :word

 

تعداد صفحات:۶

 

تعداد گویه:۲۷

 

مولفه: دارد

 

تفسیر و نمره گذاری: دارد

 

پایایی و روایی: دارد

 

منبع: دارد

پرسشنامه چابکی سازمانی این پرسشنامه بر اساس مدل شریفی و ژانگ

 

پرسشنامه چابکی سازمانی

 

نوع فایل :word

 

تعداد صفحات:۴

 

تعداد گویه:۱۶

 

مولفه: دارد

 

تفسیر و نمره گذاری: دارد

 

پایایی و روایی: دارد

 

منبع: دارد

پرسشنامه عوامل موثر بر عدم تمکین مالیاتی بر اساس دیدگاه های باقری (۱۳۹۶)، الماسی (۱۳۹۶)، شاه محمدی (۱۳۹۵)، میرمحمدی (۱۳۹۰)

پرسشنامه عوامل موثر بر عدم تمکین مالیاتی

 

نوع فایل :word

 

تعداد صفحات:۵

 

تعداد گویه:۳۰

 

مولفه: دارد

 

تفسیر و نمره گذاری: دارد

 

پایایی و روایی: دارد

 

منبع: دارد

پرسشنامه سواد اطلاعاتی بر اساس مدل آلن

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

 

نوع فایل :word

 

تعداد صفحات:۴

 

تعداد گویه:۴۰

 

مولفه: دارد

 

تفسیر و نمره گذاری: دارد

 

پایایی و روایی: دارد

 

منبع: دارد